human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions    |
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in extensions   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,

We are looking for suitable candidates to join our dynamic team for the following position:
Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên phù hợp để gia nhập đội ngũ năng động của chúng tôi cho vị trí sau:

HUMAN RESOURCE

  • Human Resource Manager. For job description, please click here

FOOD AND BEVERAGE

  • F&B Associate ( Casual Labor ). ( 40 vị trí) / Nhân viên thời vụ Tiệc Cưới & Hội Nghị.
  • Banqueting Audio Visual Leader. ( 01 vị trí) / Trưởng nhóm Kỹ Thuật âm thanh & ánh sáng – Tiệc Cưới & Hội Nghị.
  • Banquet – Audio Video Staff. ( 01 vị trí) / Nhân viên Kỹ Thuật âm thanh & ánh sáng – Tiệc Cưới & Hội Nghị

ROOM DIVISON

  • Room Attendant. ( 01 vị trí) / Nhân viên buồng phòng.

KITCHEN

  • Cook Helper. ( 03 vị trí) / Nhân viên phụ bếp.

Send your application to: recruitment.crystal@merperle.vn
Vui lòng gửi hồ sơ của bạn đến: recruitment.crystal@merperle.vn

Only qualified candidates will be contacted for an interview
Chỉ những ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được liên lạc để phỏng vấn.